Styret i Volleyballgruppa

Styreverv Navn Telefonnr E-post
Leder Mari Tvinde 123 4 5 678 mail@mailesen.no
Kasserer Mari Tvinde 123 4 5 678 mail@mailesen.no
Styremedlem Louise Godskesen 123 4 5 678 mail@mailesen.no
Styremedlem Elisabeth Solberg 123 4 5 678 mail@mailesen.no